Monday, December 25, 2017

RETEST   MIDTERM  2/2560 

ทำลงใน A4  สำหรับคนที่ได้คะแนน ไม่ถึง 10 คะแนน 

 ส่งภายในวันที่ 4 มกราคม 2561

Wednesday, October 4, 2017

Monday, August 7, 2017

RETEST for MIDTERM


ห้นักเรียนแสดงวิธีทำลงในกระดาษ A4 และรวบรวมส่ง ที่ห้อง 128  ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
(สำหรับคนที่ได้คะแนนต่ำกว่า 10 คะแนน)

Friday, June 2, 2017

RE-TEST : REDOX REACTION

สำหรับนักเรียนที่ต้องปรับแก้ไขคะแนนเก็บก่อนกลางภาคเท่านั้น(ต่ำกว่า 20 คะแนน)